PHU SON Corporation đang gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn FULL-TIME tại nhà máy TAM OANH GLASS.

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-01

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-02

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-03

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-04

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-5

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-06

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-07

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-08

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-09

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-10

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-11

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-12

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-13

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-14

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-15

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-16

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-17

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-18

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-19

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-20

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-21

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-22

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-23

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-24

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-25

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-26

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-27

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-28

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-29

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-30

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-31

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-32

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-33

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-34

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-35

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-36

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-37

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-38

may-san-xuat-kinh-cuong-luc-full-time-39