PHU SON Corporation HN ra quân lắp đặt tại nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng Viglacera DAP CAU GLASS.

Viglacera DAP CAU GLASS - 01

Viglacera DAP CAU GLASS - 02

Viglacera DAP CAU GLASS - 03

Viglacera DAP CAU GLASS - 04

Viglacera DAP CAU GLASS - 05

Viglacera DAP CAU GLASS - 06

Viglacera DAP CAU GLASS - 07

Viglacera DAP CAU GLASS - 08

Viglacera DAP CAU GLASS - 09

Viglacera DAP CAU GLASS - 10

Viglacera DAP CAU GLASS - 11

Viglacera DAP CAU GLASS - 12

Viglacera DAP CAU GLASS - 13

Viglacera DAP CAU GLASS - 14

Viglacera DAP CAU GLASS - 15

Viglacera DAP CAU GLASS - 16

Viglacera DAP CAU GLASS - 17

Viglacera DAP CAU GLASS - 18

Viglacera DAP CAU GLASS - 19

Viglacera DAP CAU GLASS - 20

Viglacera DAP CAU GLASS - 21

Viglacera DAP CAU GLASS - 22

Viglacera DAP CAU GLASS - 23

Viglacera DAP CAU GLASS - 24

Viglacera DAP CAU GLASS - 25

Viglacera DAP CAU GLASS - 26

Viglacera DAP CAU GLASS - 27

Viglacera DAP CAU GLASS - 28

Viglacera DAP CAU GLASS - 29

Viglacera DAP CAU GLASS - 30