Những mảnh ghép cuối cùng của dây chuyền tự động sản xuất kính dán an toàn CHAOYANG khổ lớn, công nghệ cao, chất lượng cao đang được hoàn thiện tại nhà máy TOAN TIEN GLASS.

toan-tien-glass-01

toan-tien-glass-02

toan-tien-glass-03

toan-tien-glass-04

toan-tien-glass-05

toan-tien-glass-06

toan-tien-glass-07

toan-tien-glass-08

toan-tien-glass-09

toan-tien-glass-10

toan-tien-glass-11

toan-tien-glass-12

toan-tien-glass-13

toan-tien-glass-14

toan-tien-glass-15

toan-tien-glass-16

toan-tien-glass-17

toan-tien-glass-18

toan-tien-glass-19

toan-tien-glass-20

toan-tien-glass-21

toan-tien-glass-22

toan-tien-glass-23

toan-tien-glass-24

toan-tien-glass-25

toan-tien-glass-26

toan-tien-glass-27

toan-tien-glass-28

toan-tien-glass-29

toan-tien-glass-30

toan-tien-glass-31

toan-tien-glass-32

toan-tien-glass-33

toan-tien-glass-34

toan-tien-glass-35

toan-tien-glass-36

toan-tien-glass-37

toan-tien-glass-38

toan-tien-glass-39

toan-tien-glass-40

toan-tien-glass-41