Máy trung tâm CNC Khoan – Khoét – Mài bóng kính INTERMAC Master Series đã được đóng container tại Pesaro – Italy cho nhà máy TIEN CHAU GLASS

TIEN-CHAU-GLASS-01

TIEN-CHAU-GLASS-02

TIEN-CHAU-GLASS-03

TIEN-CHAU-GLASS-04

TIEN-CHAU-GLASS-05

TIEN-CHAU-GLASS-06

TIEN-CHAU-GLASS-07

TIEN-CHAU-GLASS-08