Máy trung tâm CNC gia công kính INTERMAC Master Series về đến nhà máy TIEN CHAU GLASS (nhà máy số 3)

INTERMAC Master Series - 01

INTERMAC Master Series - 02

INTERMAC Master Series - 03

INTERMAC Master Series - 04

INTERMAC Master Series - 05

INTERMAC Master Series - 06

INTERMAC Master Series - 07

INTERMAC Master Series - 08

INTERMAC Master Series - 09

INTERMAC Master Series - 10

INTERMAC Master Series - 11

INTERMAC Master Series - 12

INTERMAC Master Series - 13

INTERMAC Master Series - 14

INTERMAC Master Series - 15