PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao 2 máy mài bóng song cạnh thẳng kính FUSHAN tại nhà máy DUC DAT GLASS

DUC DAT GLASS - 01

DUC DAT GLASS - 02

DUC DAT GLASS - 03

DUC DAT GLASS - 04

DUC DAT GLASS - 05

DUC DAT GLASS - 06

DUC DAT GLASS - 07

DUC DAT GLASS - 08

DUC DAT GLASS - 09

DUC DAT GLASS - 10

DUC DAT GLASS - 11

DUC DAT GLASS - 12

DUC DAT GLASS - 13

DUC DAT GLASS - 14

DUC DAT GLASS - 15

DUC DAT GLASS - 16

DUC DAT GLASS - 17