PHU SON Corporation lắp đặt máy cắt kính khổ lớn INTERMAC made in Italy tại nhà máy NIBI GLASS.

NIBI GLASS - intermac - 01

NIBI GLASS - intermac - 02

NIBI GLASS - intermac - 03

NIBI GLASS - intermac - 04

NIBI GLASS - intermac - 05

NIBI GLASS - intermac - 06

NIBI GLASS - intermac - 07

NIBI GLASS - intermac - 08

NIBI GLASS - intermac - 09

NIBI GLASS - intermac - 10

NIBI GLASS - intermac - 11

NIBI GLASS - intermac - 12

NIBI GLASS - intermac - 13

NIBI GLASS - intermac - 14

NIBI GLASS - intermac - 15

NIBI GLASS - intermac - 16

NIBI GLASS - intermac - 17

NIBI GLASS - intermac - 18

NIBI GLASS - intermac - 19

NIBI GLASS - intermac - 20