PHU SON Corporation HN đưa buồng cao áp của dây chuyền tự động sản xuất kính dán an toàn TOPTECH thứ 3 vào vị trí tại nhà máy kính nổi CFG – Ninh Bình

CFG - Ninh binh - 01

CFG - Ninh binh - 02

CFG - Ninh binh - 03

CFG - Ninh binh - 04

CFG - Ninh binh - 05

CFG - Ninh binh - 06

CFG - Ninh binh - 07

CFG - Ninh binh - 08