Giải Golf quốc tế hữu nghị chào mừng Đại hội toàn thể Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam Khóa V – Nhiệm kỳ 2018-2022.

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 01

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 02

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 03

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 04

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 05

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 06

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 07

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 08

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 09

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 10

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 11

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 12

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 13

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 14

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 15

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 16

Giải Golf quốc tế hữu nghị - 17