Gần 10 container 40′ vận chuyển Dây chuyền sx kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn LANDGLASS đã đc PHU SON Corporation vận chuyển về đến nhà máy PHUC KHANG GLASS.

may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-01   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-02   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-03   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-04   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-05   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-06   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-07   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-08   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-09   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-10   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-11   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-12   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-13   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-14   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-15   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-16   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-17   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-18   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-19   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-20   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-21   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-22   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-23   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-24   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-25   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-26   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-27   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-28   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-29   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-30   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-31   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-32   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-33   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-34   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-35   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-36   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-37   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-38   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-39   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-40   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-41   may-cuong-luc-kinh-phuc-khang-42