Đóng container Robot tự động nạp kính 2 bên 4 điểm và bẻ tách kính khổ lớn HUMAM về nhà máy PHUC KHANG GLASS.

hung-phat-glass-01   hung-phat-glass-02   hung-phat-glass-03   hung-phat-glass-04   hung-phat-glass-05   hung-phat-glass-06   hung-phat-glass-07