PHU SON Corporation gấp rút hạ và lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính dán an toàn TOPTECH thứ 3 tại nhà máy kính nổi Hạ Long – CFG.

Hạ Long-CFG-01   Hạ Long-CFG-02   Hạ Long-CFG-03   Hạ Long-CFG-04   Hạ Long-CFG-05   Hạ Long-CFG-06   Hạ Long-CFG-07   Hạ Long-CFG-08   Hạ Long-CFG-09   Hạ Long-CFG-10   Hạ Long-CFG-11   Hạ Long-CFG-12   Hạ Long-CFG-13