Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV PHU SON Corporation quyết tâm nghiêm túc cùng toàn xã hội chung sức đồng lòng thực hiện quyết liệt triệt để các biện pháp phòng chống Covid-19 để bảo vệ cộng đồng, bảo vệ khách hàng, bảo vệ đối tác và bảo vệ chính bản thân mỗi cá nhân trong đại gia đình PHU SON Corporation trên cả nước.

PS: Hình ảnh giao ban đầu tuần với Chủ đầu tư tại công trường thời đại dịch!