Các đoàn doanh nhân doanh nghiệp ngành kính Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm quan và làm việc tại triển lãm ngành kính CHINA GLASS 2019.

CHINA GLASS 2019 - final - 01

CHINA GLASS 2019 - final - 03

CHINA GLASS 2019 - final - 04

CHINA GLASS 2019 - final - 05

CHINA GLASS 2019 - final - 06

CHINA GLASS 2019 - final - 07

CHINA GLASS 2019 - final - 08

CHINA GLASS 2019 - final - 09

CHINA GLASS 2019 - final - 10

CHINA GLASS 2019 - final - 11

CHINA GLASS 2019 - final - 12

CHINA GLASS 2019 - final - 13

CHINA GLASS 2019 - final - 14

CHINA GLASS 2019 - final - 15

CHINA GLASS 2019 - final - 16

CHINA GLASS 2019 - final - 17

CHINA GLASS 2019 - final - 18

CHINA GLASS 2019 - final - 19

CHINA GLASS 2019 - final - 20

CHINA GLASS 2019 - final - 21

CHINA GLASS 2019 - final - 22

CHINA GLASS 2019 - final - 23

CHINA GLASS 2019 - final - 24

CHINA GLASS 2019 - final - 25

CHINA GLASS 2019 - final - 26

CHINA GLASS 2019 - final - 27

CHINA GLASS 2019 - final - 28

CHINA GLASS 2019 - final - 29

CHINA GLASS 2019 - final - 30

CHINA GLASS 2019 - final - 31

CHINA GLASS 2019 - final - 32

CHINA GLASS 2019 - final - 33

CHINA GLASS 2019 - final - 34

CHINA GLASS 2019 - final - 35

CHINA GLASS 2019 - final - 36

CHINA GLASS 2019 - final - 37

CHINA GLASS 2019 - final - 38

CHINA GLASS 2019 - final - 39

CHINA GLASS 2019 - final - 40