9 container 40′ dây chuyền từ động sx kính cường lực phẳng/cong công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn thế hệ mới nhất với giá trị rất cao LANDGLASS đã về đến nhà máy thứ 3 của TIEN CHAU GLASS.

tien-chau-glass-01   tien-chau-glass-02   tien-chau-glass-03   tien-chau-glass-04   tien-chau-glass-05   tien-chau-glass-06   tien-chau-glass-07   tien-chau-glass-08   tien-chau-glass-09   tien-chau-glass-10   tien-chau-glass-11   tien-chau-glass-12   tien-chau-glass-13   tien-chau-glass-14   tien-chau-glass-15   tien-chau-glass-16   tien-chau-glass-17   tien-chau-glass-18   tien-chau-glass-19   tien-chau-glass-20   tien-chau-glass-21   tien-chau-glass-22   tien-chau-glass-23   tien-chau-glass-24   tien-chau-glass-25   tien-chau-glass-26   tien-chau-glass-27   tien-chau-glass-28   tien-chau-glass-29   tien-chau-glass-30   tien-chau-glass-31   tien-chau-glass-32   tien-chau-glass-33   tien-chau-glass-34   tien-chau-glass-35   tien-chau-glass-36   tien-chau-glass-37   tien-chau-glass-38   tien-chau-glass-39   tien-chau-glass-40   tien-chau-glass-41